Osztályozóvizsga

(Kivonat a Házirendbol és a Pedagógiai programból)

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  • a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
  • a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
  • igazgatói határozat alapján felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
  • igazgatói határozat alapján engedélyezték neki, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
  • a tanuló olyan tantárgyból akar előrehozott érettségi vizsgát tenni, amelyből még nem teljesítette a tantervi követelményeket
  • valaki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít, és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott
  • a felnőttoktatás esti tagozatán a tanulók félévkor és tanév végén az ütemtervben meghatározott időben osztályozó vizsgáznak

Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Az osztályozóvizsgák időpontja

  • az elso félév zárása előtti utolsó három tanítási hét a nappali tagozaton, utolsó négy tanítási hét az esti tagozaton
  • a tanítási év zárása előtti utolsó három tanítási hét a nappali tagozaton, utolsó négy tanítási hét az esti tagozaton
  • (előrehozott) írásbeli érettségi vizsgák előtt: április első két hete

A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a vizsga elott 30 nappal postai úton értesítést kap az iskola tanügyigazgatási igazgatóhelyettestől, illetve az osztályfőnököktol.

Osztályozóvizsgára történő jelentkezés módja

Ha a vizsgát a tanuló/törvényes képviselő kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. napig.

Az osztályozóvizsga követelményei

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a honlapról és a szaktanároktól tájékozódhat.

A vizsgázó köteles a vizsgára pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben.

Az osztályozóvizsga tartalma

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével.

Az osztályozóvizsga tantárgyi követelményei és tanulási segédanyagok az E-learning menüpontban is megtalálhatóak tantárgyakra lebontva.

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Figyelembe véve a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát és a 20/2012-es EMMI rendeletet. 

Tantárgy Írásbeli Idotartam

(perc)

Szóbeli Gyakorlati

(projekt)

Százalékos felbontás
magyar nyelv x 60 x 50-50
irodalom x 60 x 50-50
történelem x 60 x 50-50
matematika x 60/90/180** x 70-30
élo idegen nyelv x 60/90/120* x 60-40*
fizika x 60 x 70-30
kémia x 60 x 70-30
biológia x 60 x 70-30
földrajz x 60 x 70-30
ének -zene x 60   x*  x* 60-40
vizuális kultúra x 60 x 40-60
informatika x x 70-30
testnevelés x x 25-75
etika x 60 x 50-50
társadalomismeret x 60 x 50-50
dráma és tánc x 60 x* x* 50-50
mozgóképkultúra és médiaismeret x 60 x 70-30
fotó x 100
videó x 100
színháztörténet x 100
beszédtechnika x 100
tanulásmódszertan x 60 100
sporttörténet x 60 100
sportegészségtan x 60 100
sportági ismeretek x 60 100
sportetika x 60 100
testnevelés elmélet x 60 100
sportpszichológia x 60 100
sport és szervezetei x 60 100
edzéselmélet x 60 100
életvitel x 60 100

 

*Amennyiben az idegen nyelvi szóbeli vizsga eredménye nem éri el a 12%-ot, póttétel húzására kerül sor. Sikertelen szóbeli esetén érvénytelen a vizsga.

**Matematika írásbeli nappali/esti 9-11. évfolyamon 60 perc, nappali 12. évfolyamon 180 perc, felnőttoktatásban 90 perc.

x*Az ének-zene és a dráma és tánc tantárgyak esetében a szóbeli és gyakorlati vizsga együtt egy vizsgarésznek számít.

Az időtartam azonos a magántanulók, egyéni tanrendesek, előrehozott érettségizők, nevelőtestületi döntés alapján kötelezettek esetében is.

 

A felnőttoktatás általános iskolai osztályaira a fenti táblázat nem vonatkozik. Rájuk a felnőttoktatási részben foglaltak érvényesek. (Lásd. III.8.pont alatt.)

 

Nappali tagozat osztályozóvizsgák formái évfolyamonként

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
9. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, matematika, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelvek, tanulásmódszertan, sporttörténet, ének-zene

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelvek, színháztörténet, informatika, testnevelés, ének-zene, dráma és tánc

gyakorlati: beszédtechnika (dráma tagozat), dráma és tánc (dráma tagozat), vizuális kultúra, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
10. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, történelem, vizuális kultúra, sportági ismeretek, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, idegen nyelvek, ének-zene

szóbeli:, irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia,  idegen nyelvek, színháztörténet, informatika, testnevelés, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika (dráma tagozat), dráma és tánc (dráma tagozat), ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
11. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret*(média tagozat), vizuális kultúra (média tagozat), testnevelés-elmélet, sportetika, sportegészségtan, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek, életvitel, sportpszichológia, ének-zene

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, etika, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek, színháztörténet, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, vizuális kultúra (média tagozat) mozgóképkultúra és médiaismeret*(média tagozat), testnevelés, ének-zene, fotó és videó*(média tagozat)

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
12. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, mozgóképkultúra és- médiaismeret, vizuális kultúra, életvitel, sportpszichológia, edzéselmélet, sport és szervezetei, sportetika, matematika, biológia, idegen nyelvek, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel, fizika

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, matematika, biológia, fizika, idegen nyelvek, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, testnevelés, mozgóképkultúra és médiaismeret (média tagozat), fotó és videó*(média tagozat), vizuális kultúra, ének-zene

*Gyakorlati vizsga média tagozaton:

Fotó tantárgy: 9-12 képből álló fotósorozat összeállítása

Videó tantárgy: 3-5 perces mozgókép elkészítése

 

A munkákat a vizsgaidőpont elott egy hónappal elektronikus úton vagy szóbeli szaktanári konzultáció alkalmával megjelölt témában és formátumban kell elkészíteni.

 

Felnőttoktatásra vonatkozó egyéb szabályok

A felnőttoktatás általános iskolai tanulói esetében az alábbi tantárgyakból lehetőség van szóbeli vizsgára, amennyiben az írásbeli vagy gyakorlati eredményük 12-30% között van: matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia és informatika.

A vizsgán nyújtott teljesítmény minosítése

Az osztályzatokat az alábbi skála alapján alakítjuk ki:

0% – 24% = 1

25% – 39%  = 2

40% – 59%  = 3

60% – 79%  = 4

80%-100%  = 5

 

*További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.

2022/2023. tanév május