Felnőttoktatás

Iskolánkban az a tanuló folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.
A felnőttoktatási tagozaton az együttműködés döntően a tanítás-tanulás kölcsönös tevékenységében zajlik. A kölcsönösség a mindkét felet megillető emberi tiszteletben nyilvánul meg. Ugyanakkor a tanulás során a tanuló joga és felelőssége, hogy a tantervi anyagot elsajátítsa.
Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
Bővebb tájékoztatást a Pedagógiai Programunkban olvashat.

Felnőttoktatás – esti gimnázium

A tagozat követelményrendszere: A felvételi követelmény az eredményes, nyolc évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány és a 16. életév betöltése.

A legfontosabb pedagógiai cél, hogy azon felnőtt korú tanulók számára is biztosítjuk a gimnáziumi tanulás lehetőségét, akik valamilyen ok miatt kiszorultak a nappali tagozatos gimnáziumi képzésből. Tagozataink biztosítják az esélyegyenlőséget minden tanuló számára.

Az esti munkarendű gimnáziumi oktatás további jellemzői:

  • tanítási napok száma hetente: 3 nap a délutáni órákban zajlik (jellemzően 15:30-20:10 között)
  • a 9-11. évfolyamon 36, a 12. évfolyamon 30, órarend szerint muködő tanítási hét
  • számonkérések: félévkor és tanév végén osztályozóvizsgák
  • tanítási órák adminisztrálása: e-naplóban
  • osztályzatok adminisztrálása: e-naplóban
  • tanulói jelenlét adminisztrálása: e-naplóban

Osztályozóvizsga értékelő rendszere: (lásd: Vizsgaszabályzat)