Könyvtár

A BIG könyvtára nem ódon hangulatú, nincs félhomály, nincsenek zegzugok, kis beugrók. A BIG könyvtára napfényes, világos, barátságos hangulatú – munkára és kikapcsolódásra egyaránt alkalmas színtere az iskolának.

A könyvtár az iskola emeletén a tanári szoba, a titkárság és az igazgatói iroda szomszédságában, jól megközelíthető helyen található. Az összes alapterület kb. 100 m², ahol a különbözo könyvtári funkciók jól elkülöníthető helyen muködnek. A 2008/2009-es tanév végén felhasználói igényeknek eleget téve kialakítottunk egy 20 m²-es kézikönyvtár-részleget, mely az elsődleges tájékozódási lehetőségeken kívül az elmélyült kutatómunkára is helyet biztosít mind diáknak, mind pedagógusnak. Csöndes, kulturált helyszíne lett a könyvtárnak. Számítógép Internet-hozzáféréssel, nyomtató és fénymásoló is segíti a munkánkat. Célunk az iskolavezetéssel egyetértésben, hogy könyvtárunk információs központtá váljon. Ehhez elhelyezkedése teljes mértékben megfelelő.
A szabadpolcos elrendezésű könyvtárszoba, olvasóterem alkalmassá vált húsz tanuló egyideju munkálkodására, könyvtári szakóra megtartására, és persze a könyvtárhasználati ismeretek informatika órájának is ez a helyszíne. Ezen munkánkat segíti egy számítógép és egy projektor. Itt rendezzük a Kazinczy-verseny házi válogatóját, az iskolai szavalóversenyt és egyéb kisebb kulturális eseményeket. A könyvtárban található egy “informatikai sarok”, ahova a tanulói számítógépeket telepítettük, melyeken az iskola saját hálózatát és az Internetet is használhatják az érdeklődők, a helyi szabályokat betartva. (Tanulói házirend az internetes gépek használatáról). Munkájukat megkönnyíti a nyomtató, scanner és a fénymásoló is.

A könyvállomány

A 2008. szeptemberi adatok alapján a könyvtár egyedi nyilvántartású dokumentumainak száma 15395 kötet könyv, 753 db AV- és elektronikus dokumentum, 3603 db időleges nyilvántartású dokumentum.
Az időleges nyilvántartású dokumentumok több mint fele tankönyv, tartós tankönyv.
Állományunk jelentős része kölcsönözhető a diákok az iskola dolgozói és a kerületben élő emberek számára is, mivel könyvtárunk közkönyvtári feladatokat is ellát. Általában évente 26-30 különböző folyóiratot rendelünk, különösen nagy gondot fordítunk a szakfolyóiratokra. A friss információkkal, naprakész tájékoztatással pl. a művészeti oktatás színvonalát szeretnénk emelni. Mindezek mellett természetesen a könyvtári szolgáltatások közül elsobbséget élvez a tájékoztatás, tanácsadás, helyben olvasás, irodalomjegyzék készítése, az önálló szellemi munkára való felkészítés és persze, amikor szükség van rá – egy jó kis beszélgetés. A könyvtári állomány 80%-a szabadpolcon van, könnyen hozzáférhető, egyoldali és kétoldali könyvszekrényben, folyóirat-tárolón. A fennmaradó 20% letét, illetve zárt szekrényekben (videó-, magnó kazetták, zenei és számítógépes CD-k) találhatók. A tankönyveket külön tankönyvraktárakban, szabadpolcon tároljuk.
Könyvállományunk kb. 20 %-a kézikönyv, melyek tartalmilag viszonylag frissnek mondhatók, de ez az a terület, ahol az információk bővülése, a megújuló oktatási követelmények változása folyamatos frissítésre kényszeríti az iskolai könyvtárakat. Természetesen a könyvtári Gyujtoköri Szabályzat részletesen meghatározza a beszerzés alapelveit. Nem elhanyagolható szempont ezen dokumentumok igen magas beszerzési ára sem. A könyvtári állomány gépi feldolgozása jelenleg folyamatban van (SZIRÉN integrált könyvtári rendszer). Az állomány feldolgozása folyamatos, bár az “egyszemélyes könyvtár” miatt igen lassú. Az Internet-hozzáférés új távlatot nyitott az információszerzés területén. Tanulóink nagyon megkedvelték ezt a mára már a könyvtári szolgáltatások közé szervesen beépülo lehetőséget.

Könyvtárfejlesztési célok

Az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része. Alapvető iskolai könyvtári szolgáltatás többek között, hogy támogatja és erősíti az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazott célokat; fejleszti és fenntartja a gyerekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint az egész életen keresztüli könyvtárhasználati szokásokat; segít minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és – értékelés készségeinek gyakorlásában; stb. Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatából ezeket a szempontokat kiemelve fogalmaztuk meg céljainkat, melyek közül a legfontosabb, az olvasóvá, az értő és válogató olvasóvá nevelés hatásos pedagógusi, könyvtáros, tanári és szülői segédlettel. Ennek a folyamatnak része a könyvtárfejlesztés. A könyvtár állományát folyamatosan kell bővíteni, korszerűsíteni. Az állomány jelenleg korlátozottan képes a megújult tantervi, tanítási elvárásoknak megfelelni. A szakirodalmi állomány egy része elavult, hiányos, a szépirodalmi állomány egy része elhasználódott, rongálódott. Az állományfejlesztés fő irányát az elkészített Helyi Tanterv alapján az egyes műveltségi területekhez kapcsolódó ismeretterjesztő és szépirodalom, kötelező olvasmányok, az oktatás folyamatát segítő szak- és segédkönyvek, pedagógiai kézikönyvek, és hangsúlyozottan a művészeti oktatás és a drámaoktatás dokumentumainak gyűjtése szabja meg. Figyelembe veendő fontos terület a könyvtári, könyvtárhasználati órák dokumentumigénye a Pedagógiai Programban foglaltak szerint.

Nyitvatartás:
Hétfo 9:50 – 12:35
Kedd 13:40 – 17:10
Szerda 9:50 – 12:35
Csütörtök 9:50 – 12:35
Péntek ZÁRVA