Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A ÚJPESTI BRÓDY IMRE  GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely: 1047 Budapest, IV. Langlet Valdemár utca 3-5.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://www.big.edu.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.big.edu.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: ÚJPESTI BRÓDY IMRE  GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 1047 Budapest, IV. Langlet Valdemár utca 3-5.

E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Telefon: +361 369 4917

Fogalom meghatározások

 1. ,,személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. ,,adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. ,,adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. ,,adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. ,,címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minosülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfeleloen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. ,,az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. ,,adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (,,jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdeku archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (,,célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (,,adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (,,pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (,,korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (,,integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelések

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  ÚJPESTI BRÓDY IMRE  GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA saját szervere
  Székhely: 1047 Budapest, IV. Langlet Valdemár utca 3-5.
  Telefonszám: +361 369 4917
  Postázási cím: 1047 Budapest, IV. Langlet Valdemár utca 3-5.
  E-mail: titkar@big.edu.hu

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (,,elszámoltathatóság”).

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Weboldalakra jellemző cookie-k
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idopontok
 3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak connect.sid

Az adatkezelés időtartama az Addthis cookie-k esetén 2 évig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizeto vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (,,Google”) webelemzo szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett ,,cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elosegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségrol szóló megállapodásban részes más államokban elozoleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévo szerverére történo továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetojének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetojének a honlap aktivitásával összefüggo jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészoje által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészojének megfelelo beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elofordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes köruen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyujtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következo linken elérheto böngészo plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és ,,lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyujtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve ,,lájkolása”, népszerusítése.
 4. Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérol, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idotartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetoségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészíto nyilatkozat útján történo – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelo pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelo nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérheto technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszeruen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelo adatkezeloket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelo rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelonek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelo, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történo kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történo kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetok.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ot hasonlóképpen jelentos mértékben érintené.

Az elozo bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelo közötti szerzodés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelore alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetové, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelo intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétol számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrol.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határido meghosszabbításáról az adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétol számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelo nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésobb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelo és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínuségu és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelo technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelo szintu adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy muszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kello idoben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrol.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetoen ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselo vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetoségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensbol eredo, valószínusítheto következményeket; ismertetni kell az adatkezelo által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbol eredo esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelo megfelelo technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelo az adatvédelmi incidenst követoen olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínusíthetoen nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erofeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelo még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrol, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésobb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol (foképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrol (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az elozetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeirol
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol