Felnőttoktatás

Iskolánkban az a tanuló folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.
A felnőttoktatási tagozaton az együttműködés döntően a tanítás-tanulás kölcsönös tevékenységében zajlik. A kölcsönösség a mindkét felet megillető emberi tiszteletben nyilvánul meg. Ugyanakkor a tanulás során a tanuló joga és felelőssége, hogy a tantervi anyagot elsajátítsa.
Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
Bővebb tájékoztatást a Pedagógiai Programunkban olvashat.

Felnőttoktatás – általános iskola

Azon tanulók részére, akik a tankötelezettség ideje alatt nem fejezik be az általános iskolát, illetőleg az általános iskolai tanulmányaik során az egyes évfolyamokat oly mértékig többször járták, hogy életkori sajátosságaikból adódóan életformájuk jelentősen eltér osztálytársaikétól, lehetőséget biztosítunk arra, hogy felnőttoktatás keretében folytassák tanulmányaikat.

Ezen klpzési formánk levelező munkarendben biztosít tanulmányokat az 5-6-7-8. évfolyamokon.

A levelező munkarendű általános iskolai oktatás további jellemzői:

  • tanítási napok száma hetente: 2 nap (jellemzően délután)
  • az 5-8. évfolyamon 36 órarend szerint működo tanítási hét
  • számonkérések: félévkor és tanév végén osztályozóvizsgák
  • tanítási órák adminisztrálása: e-naplóban
  • osztályzatok adminisztrálása: e-naplóban
  • tanulói jelenlét adminisztrálása: e-naplóban

Osztályozóvizsga értékelő rendszere: (lásd: Vizsgaszabályzat)