Javítóvizsga

(Kivonat a Házirendbol és a Pedagógiai programból)

Javítóvizsgát tehet az iskolánk tanulója, ha

  • a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
  • az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról – legfeljebb 3 tantárgyból – neki felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgabizottságok min. 3 bizottsági taggal muködnek intézményünkben, kijelölésük az igazgató hatásköre.

A javítóvizsgák időpontja

Iskolánkban a javítóvizsgák időpontjai aug. 15-től aug. 31-éig terjedő időszakban vannak. A javítóvizsga időpontokat az intézmény honlapján az intézményvezető minden tanév június 30-ig közzéteszi.

A javítóvizsga tartalma

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével. Az osztályozó és a javítóvizsgán az adott tanév helyi tantervben előírt tananyaga kérhető számon. Ez az iskola helyi tantervében megtalálható. Az egyes tantárgyakból a vizsga összetevőinek – a témaköröknek – súlyozását az érintett munkaközösségek határozzák meg.

Az osztályozóvizsga tantárgyi követelményei és tanulási segédanyagok az E-learning menüpontban is megtalálhatóak tantárgyakra lebontva.

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Figyelembe véve a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát és a 20/2012-es EMMI rendeletet. 

Tantárgy Írásbeli Idotartam

(perc)

Szóbeli Gyakorlati

(projekt)

Százalékos felbontás
magyar nyelv x 60 x 50-50
irodalom x 60 x 50-50
történelem x 60 x 50-50
matematika x 60/90/180** x 70-30
élo idegen nyelv x 60/90/120* x    60-40*
fizika x 60 x 70-30
kémia x 60 x 70-30
biológia x 60 x 70-30
földrajz x 60 x 70-30
ének -zene x 60   x*  x* 60-40
vizuális kultúra x 60 x 40-60
informatika  x x 70-30
testnevelés  x x 25-75
etika x 60 x 50-50
társadalomismeret x 60 x 50-50
dráma és tánc x 60 x* x* 50-50
mozgóképkultúra és médiaismeret x 60 x 70-30
fotó x 100
videó x 100
színháztörténet x 100
beszédtechnika x 100
tanulásmódszertan x 60 100
sporttörténet x 60 100
sportegészségtan x 60 100
sportági ismeretek x 60 100
sportetika x 60 100
testnevelés elmélet x 60 100
sportpszichológia x 60 100
sport és szervezetei x 60 100
edzéselmélet x 60 100
életvitel x 60 100

 

 

*Amennyiben az idegen nyelvi szóbeli vizsga eredménye nem éri el a 12%-ot, póttétel húzására kerül sor. Sikertelen szóbeli esetén érvénytelen a vizsga.

**Matematika írásbeli nappali/esti 9-11. évfolyamon 60 perc, nappali 12. évfolyamon 180 perc, felnőttoktatásban 90 perc.

x*Az ének-zene és a dráma és tánc tantárgyak esetében a szóbeli és gyakorlati vizsga együtt egy vizsgarésznek számít.

Az időtartam azonos a magántanulók, egyéni tanrendesek, előrehozott érettségizők, nevelőtestületi döntés alapján kötelezettek esetében is.

 

A felnőttoktatás általános iskolai osztályaira a fenti táblázat nem vonatkozik. Rájuk a felnőttoktatási részben foglaltak érvényesek. (Lásd. III.8.pont alatt.)

 

Nappali tagozat osztályozóvizsgák formái évfolyamonként:

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
9. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, matematika, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelvek, tanulásmódszertan, sporttörténet, ének-zene

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelvek, színháztörténet, informatika, testnevelés, ének-zene, dráma és tánc

gyakorlati: beszédtechnika (dráma tagozat), dráma és tánc (dráma tagozat), vizuális kultúra, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
10. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, történelem, vizuális kultúra, sportági ismeretek, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, idegen nyelvek, ének-zene

szóbeli:, irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia,  idegen nyelvek, színháztörténet, informatika, testnevelés, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika (dráma tagozat), dráma és tánc (dráma tagozat), ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
11. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret*(média tagozat), vizuális kultúra (média tagozat), testnevelés-elmélet, sportetika, sportegészségtan, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek, életvitel, sportpszichológia, ének-zene

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, etika, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek, színháztörténet, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, vizuális kultúra (média tagozat) mozgóképkultúra és médiaismeret*(média tagozat), testnevelés, ének-zene, fotó és videó*(média tagozat)

 

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
12. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, történelem, mozgóképkultúra és- médiaismeret, vizuális kultúra, életvitel, sportpszichológia, edzéselmélet, sport és szervezetei, sportetika, matematika, biológia, idegen nyelvek, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel, fizika

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, matematika, biológia, fizika, idegen nyelvek, ének-zene

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, testnevelés, mozgóképkultúra és médiaismeret (média tagozat), fotó és videó*(média tagozat), vizuális kultúra, ének-zene

*Gyakorlati vizsga média tagozaton:

Fotó tantárgy: 9-12 képből álló fotósorozat összeállítása

Videó tantárgy: 3-5 perces mozgókép elkészítése

A munkákat a vizsgaidőpont előtt egy hónappal elektronikus úton vagy szóbeli szaktanári konzultáció alkalmával megjelölt témában és formátumban kell elkészíteni.

*További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.

Javítóvizsgák időrendi beosztása – 2022.08.22-25.